Olle Flygt


Olle Flygt tar uppdrag som:

Skiljedomare


Olle Flygts önskade huvudsyssla. Partsutsedd, ensamskiljedomare eller ordförande. I kommersiella tvister av alla slag (även tvångsinlösen av aktier).

Rådgivare


Rådgivning till advokater och företag, second opinions, bollplankande m.m. Stor möjlighet till fast pris.

Medlare


Hjälp att försöka lösa andras tvister. Möjlighet till fast pris.

Utbildare


Undervisar sedan många år om processande bl.a. i
Advokatsamfundets regi. Gör även skräddarsydda utbildningar på beställning.

Ombud


Sakförare med nytt sätt att arbeta, och endast med ett fåtal uppdrag. Två erfarna ombud samarbetar.

Rådgivare


Skiljedomare


Olle Flygts önskade huvudsyssla. Partsutsedd, ensamskiljedomare eller ordförande. I kommersiella tvister av alla slag (även tvångsinlösen av aktier).

Tanken med Flygt indie law var redan från början att Olle Flygts huvudsyssla skulle bli att vara skiljedomare i tvister inom områden som han behärskar och har erfarenhet av.

Han har erfarenhet från drygt ett hundratal skiljeförfaranden. Vid över 60 tillfällen, varav fler än 15 sedan verksamheten i Flygt indie law påbörjades, har han utsetts som skiljedomare.

Han har varit och är även i fortsättningen beredd att vara partsutsedd skiljedomare eller ordförande. Om skiljenämnden ska ha sitt säte utomlands är han inte beredd att vara ordförande, men väl partsutsedd. Han har varit och är även i fortsättningen beredd att vara ensam skiljedomare i svenska förfaranden (om språket är svenska eller engelska).

Det ovanstående gäller även i tvångsinlösenförfaranden. Han är alltså beredd att vara endera partsutsedd eller ordförande.

När Olle Flygt är skiljedomare kommer möjlighet att ha slutförhandling i Tändstickspalatset ofta kunna erbjudas, om parterna så önskar.

Rådgivare


Rådgivning till advokater och företag, second opinions, bollplankande m.m. Stor möjlighet till fast pris.

En annan bärande tanke med Flygt indie law har varit att bistå med rådgivning i tvistesituationer, utan att själv vara processombud.

Kontakta Olle Flygt för en diskussion om du tror att han skulle kunna bistå på något sätt.

Några exempel på rådgivningstjänster till företag/klienter:

* Second opinion på pågående eller snart förestående processer.

* Tidig utvärdering av tvisteförutsättningar och processodds som underlag för beslut om vägval.

* Hjälp att hitta rätt ombud eller ombudsteam från början eller vid ombudsbyte (och om så önskas hjälp med att vara en länk mellan klienten och ombudet, granska ombudets arbete och bistå med stöd och råd).

* Hjälp i eller coachning inför förhandlingar med motparten.

Alla sådana tjänster kan ske på löpande räkning eller till fast pris beroende på klientens önskemål.

Några exempel på rådgivningstjänster till andra advokater (processombud):

* Hjälp med val av skiljedomare i viss tvist.

* Second opinion

* Förstärkning av ombudsteamet utan att ta över som dess ledare.

* Bollplank i ströfrågor eller diskussionspartner genom hel tvist.

Medlare


Hjälp att försöka lösa andras tvister. Möjlighet till fast pris.

Olle Flygt har begränsad erfarenhet av att agera medlare, men har som ombud arbetat mycket aktivt med att försöka förlika tvister genom åren.

Om två (eller flera) företag som tvistar vill göra ett försök med medling för att lösa tvisten kan han eventuellt hjälpa till. Beslut får fattas efter diskussion med parter och/eller ombud om inriktningen på medlingen (ska den t.ex. vara underlättande eller utvärderande?) och formerna för densamma. Kan arbetsmängden förutses kan fast pris erbjudas.

Om tvisten är stor bör det övervägas att ha två medlare som samarbetar.

Utbildare


Undervisar sedan många år om processande bl.a. i
Advokatsamfundets regi. Gör även skräddarsydda utbildningar på beställning.

Olle Flygt har medverkat som kursledare på ett stort antal kurser under de senaste decennierna.

En av hans tankar med Flygt indie law har varit att öka sitt engagemang inom utbildningsområdet.

Utöver att medverka på olika utbildningsföretags kurser gör han gärna i samråd med uppdragsgivaren (t.ex. en eller flera advokatbyråer som kommit överens om visst utbildningsbehov, en juristavdelning, en organisation) specialdesignade kurser inom ämnen som han behärskar och har erfarenhet av. Kursinnehåll, format, ev medkursledare, nivån på fast pris mm bestäms då i samråd med uppdragsgivaren.

Ombud


Sakförare med nytt sätt att arbeta, och endast med ett fåtal uppdrag. Två erfarna ombud samarbetar.

Ett av de viktigaste skälen för Olle Flygts beslut att lämna storbyrålivet bakom sig har varit att dra ned på antalet ombudskap.

Om och när han kommer att ta på sig uppdrag som processombud kommer han företrädesvis göra det för klienter som han tidigare arbetat med. Han kommer undantagslöst att göra det i samarbete med en etablerad processjurist på en annan byrå, som bedöms lämplig för uppdraget.

Två är bättre än en! Erfarenheten har visat att klienter oftast vill ha erfarna processjurister och små team. Det blir bra, och inte alltför dyrt. Detta är vad vi kan och kommer att erbjuda, om vi har tid och rätt kompetens. Har vi inte tid eller rätt kompetens säger vi nej tack till förfrågningar att vara ombud. När vi säger nej tack till erbjudna uppdrag, såväl när frågan kommer från tidigare klienter som andra, kommer vi att göra vårt bästa för att styra uppdragsgivaren till annat lämpligt ombud. Vill klienten då ändå att Olle Flygt medverkar i ärendet i annan roll kan det diskuteras, se Rådgivare.